Кръгла маса с докторантски семинар на тема :
Граница, периферия, военна зона: пространствени и културни измерения“
30 и 31 март 2023 г.
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Прочети още

Научно издание от Първа фаза на проекта

„СКАЛНИ КУЛТОВИ ПАМЕТНИЦИ В ГРАНИЧНАТА ЗОНА МЕЖДУ
ПРОВИНЦИИТЕ СКИТИЯ И ВТОРА МИЗИЯ“

проф. д.и.н. Георги Атанасов

Прочети още

SERIES BIBLIOGRAPHICA, VOL.II

Избрана тематична библиография

Прочети още

Една от основните цели е научната информация по темата, била тя нова или обновена и събрана в течение на работата, да получи „видимост“ посредством публикуването ѝ, за да се изгради пълнокръвна и дълбоко релефна картина на християнизацията в граничната зона между провинциите Малка Скития и Втора Мизия с нейните многобройни недвижими култови паметници…

Приносният характер на настоящия проект се изразява в избора на обекти за подобно „микро-фокусиране“, който пада върху два равностойни като комплексност, но различни като тип обекти. Единият е най-големият раннохристиянски център в района – римска и късноантична Залдапа (община Крушари, Добричка област) […]. За втори case-study е избрана една специфична за региона „алтернативна“ форма на християнската архитектура − скалната…

Екип
Исторически контекст
Цели и задачи
Приноси и очаквани резултати